top
logo


J. Gelumbausko vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklės

 

I. Bendroji dalis


1. Šios taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų, pedagogų, kitų mokyklos darbuotojų, moksleivių, jų tėvų, globėjų ar rūpintojų.

2. Vairavimo mokykla – įstaiga arba įmonė, kuriai Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų mokymą.

3. Mokymo valanda (toliau vadinama – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais(moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.

4. Pagrindinis dokumentas, reguliuojantis mokinio ir vairavimo mokyklos santykius, yra mokymo sutartis. Ši sutartis turi būti sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Prieš sudarant mokymo sutartį mokiniai turi būti informuojami, kad praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas. Mokymo sutartyje turi būti nurodyta: sutarties numeris ir data, jos sudarymo vieta, vairavimo mokyklos pavadinimas, kodas, adresas, vairavimo mokyklos vardu sutartį sudariusio asmens vardas, pavardė, pareigos ir atstovavimo pagrindas, mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokymo specifika (teorijos ir (arba) praktinio vairavimo mokymas, kokios (-ių) kategorijos (-ų) transporto priemones mokoma vairuoti), mokymo kaina už visą mokymą, galimybės nutraukti sutartį, nuostolių mokiniui kompensavimo tvarka, jei teisė vykdyti vairuotojų mokymą būtų sustabdyta arba panaikinta mokiniui nespėjus baigti mokymo kurso, galiojimo terminas (mokymo sutartis turi būti terminuota) ir aptartos mokymo sąlygos, jei mokinys pageidaus mokytis daugiau valandų (teorijos ir (arba) praktinio vairavimo) negu nustatyta. Mokymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Prieš sudarant sutartį mokinys privalo būti supažindintas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis (arba jų išrašu) apie mokymo organizavimo tvarką pasirašytinai. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų.

5. Mokinys, norintis įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo su vairavimo mokykla sudaręs mokymo sutartį baigti vairuotojų mokymo kursą, įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos reikalavimuose (1 priedas).

5.1. Mokiniai, sudarydami mokymo sutartį su vairavimo mokykla, turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymosi pabaigoje - turi būti ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus (B kategorijos - ne jaunesni kaip 17 metų), nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones.

6. Teorijos mokymo kurso trukmė B kategorijai turi būti ne trumpesnė kaip 40 valandų.

7. Praktinio vairavimo mokymo kurso trukmė vienam mokiniui turi būti ne trumpesnė kaip:

7.1. 30 valandų – B kategorijai.

8. Dalis praktinio vairavimo mokymo kurso pirmiausia turi būti atliekama vairavimo mokymo aikštelėje, o vėliau mokiniai, įgiję reikiamų teorijos (kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo) žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, turi būti mokomi keliuose (gatvėse).

9. Vairavimo mokykla privalo:

9.1. mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis, įskaitant papildomą mokymą.

9.2. užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;

9.3. mokiniui pageidaujant ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo prašymo pateikimo nemokamai išduoti nustatyta tvarka vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, patvirtintą dokumentą (pažymą), patvirtinantį išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių) tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti, pripažinti mokinio pateiktą kitos vairavimo mokyklos išduotą tokį dokumentą (pažymą) ir įskaityti išklausytą teorijos žinių mokymo kursą (teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta kitoje vairavimo mokykloje, neįskaitoma) ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą; šis dokumentas (pažyma), mokiniui tęsiant mokymąsi kitoje vairavimo mokykloje, turi būti pridedamas prie mokymo sutarties;

9.4. neleisti laikyti galutinės teorijos įskaitos mokiniams, kurie išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą galima laikyti tik turint teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai mokinys pasiruošęs savarankiškai be to jis baigęs privalomąjį praktinio vairavimo kursą. Mokykloje sudaromos sąlygos išklausyti praleistas pirminio mokymo kursų temas;

9.5. Mokiniui pageidaujant sudaryti galimybę peržiūrėti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje.

10. Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po išlaikytų mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti VĮ „Regitra“ informaciją apie mokinį: išlaikytų mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų datą, transporto priemonių, kurias išmokyta vairuoti, kategorijas, mokymo pobūdį (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių arba praktinio vairavimo įgūdžių), vairuotojų mokytojo, patvirtinusio, kad asmuo turi pakankamai teorijos žinių, vardą, pavardę, asmens kodą ir (ar) vairavimo instruktoriaus, patvirtinusio, kad asmuo turi pakankamai praktinio vairavimo įgūdžių, vardą, pavardę, asmens kodą;

11. Suteikia teisę laikyti egzaminus VĮ „Regitra“.


II. Mokymo organizavimo tvarka.

1. Vairavimo mokyklos darbo laikas I-V nuo 11 val. iki 20:30 val.. Teorijos užsiėmimai vyksta I-IV nuo 11 val. ir nuo 17:30 val. Kompiuterių klasė dirba I-V nuo 11 val. iki 20:30 val.

2. Praktiniams vairavimo užsiėmimams tariamasi su kiekvienu mokiniu individualiai (derinamas laikas kada mokinys gali atvykti į vairavimo pamokas).

3. Už mokymo kursus galima atsiskaityti iš karto arba mokėti dalimis.


III. Mokinių elgesio taisyklės.

1. Draudžiama ateiti į teorijos ar praktinio vairavimo kursus neblaiviems ar apsvaigus nuo narkotinių, toksinių medžiagų.

2. Draudžiama rūkyti įmonės patalpose.

3. Draudžiama laužyti ar kitaip gadinti įmonės inventorių.

4. Užsiėmimų (teorijos ar praktinio vairavimo) metu mokiniai nesinaudoja mobiliaisiais telefonais.

5. Mokinys, negalėdamas atvykti į praktinio vairavimo kursus, privalo iš anksto (ne vėliau, kaip dieną prieš pravažiavimą, iki 16 val.) pranešti savo vairavimo instruktoriui.

6. Pasibaigus mokymo kursams mokiniai laiko mokyklinį egzaminą.

7. Mokiniai nevartoja necenzūrinių žodžių, klauso dėstytojo bei vairavimo instruktorių nurodymų.

8. Mokykloje teoriją dėsto ir vairuoti moko asmenys atitinkantys reikalavimus keliamus vairavimo mokyklų vairavimo mokytojams ir vairavimo instruktoriams.

9. Darbo vietoje laikomasi visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų.

10. Mokinių teorijos žinių galutinės įskaitos (toliau - teorijos galutinė įskaita) vykdomos tada, kai mokiniai yra baigę vairavimo mokyklos patvirtiną tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų teorijos mokymo kursą.

11. Teorijos galutinei įskaitai naudojamus klausimus (klausimų bazę) tvirtina vairavimo mokyklos vadovas arba asmuo, atsakingas už vairuotojų mokymą. Klausimai turi apimti visą vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų teorijos žinių mokymo kursą.

12. Mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas. Testą sudaro 30 klausimų (25 bendrieji klausimai ir 5 specifiniai klausimai pagal transporto priemonių, kurių vairavimo teisę siekiama įgyti, kategoriją), atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterinę programą, parinktų iš patvirtintos klausimų bazės ir turinčių po keturis atsakymus, iš kurių ne mažiau kaip vienas yra teisingas.


IV. Teorijos žinių galutinės įskaitos reikalavimai

1. Mokinių teorijos žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama (išlaikyta), jei mokinys teisingai atsakė į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų (24 klausimus). Įskaita yra neišlaikyta, jei mokinys teisingai atsakė į mažiau kaip 24 klausimus.

2. Testui spręsti skiriama 30 minučių. Jei mokinys į testo klausimus per 30 minučių neatsako, kompiuterinė programinė įranga toliau spręsti testo neleidžia ir mokinys įvertinamas pagal atsakytų klausimų skaičių.

3. Į testo klausimą atsakyta neteisingai, jei mokinys pažymėjo ne visus teisingus atsakymus, pažymėję bent vieną klaidingą atsakymą arba nepažymėjo nei vieno atsakymo.

4. Visais atvejais mokinys su testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais turi būti supažindintas prieš teorijos galutinę įskaitą.

5. Po teorijos galutinės įskaitos įvertinimo mokinys vairavimo mokyklos nustatyta tvarka turi būti supažindintas su neteisingai atsakytais testo klausimais.

6. Teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, įskaitos data) saugomi vienus metus nuo įskaitos vykdymo datos. Kiekvieno mokinio (nesvarbu, ar jis išlaikė įskaitą, ar jos neišlaikė) testo vertinimo rezultatai įrašomi į teorijos mokymo apskaitos žurnalą.


V. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos reikalavimai

1. Vairavimo mokykla mokinių praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas (toliau - vairavimo įgūdžių galutinė įskaita) gali vykdyti tik tada, kai mokinai yra baigę vairavimo mokyklos patvirtiną tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų praktinio vairavimo mokymo kursą ir yra išlaikę teorijos galutinę įskaitą (kai mokinys teorijos žinių mokėsi savarankiškai, jis turi būti išlaikęs teorijos egzaminą VĮRegitra“).

2. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos turinys (atitinkamai pagal transporto priemonių kategorijas) turi apimti vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų praktinio vairavimo mokymo kursą, nustatytą mokyti vairuotojus vairavimo mokymo aikštelėje ir realiomis eismo sąlygomis keliuose (gatvėse).

3. Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi pademonstruoti, kaip sugeba:

3.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti (sureguliuoti sėdynę, galinio vaizdo veidrodžius, saugos diržus, galvos atramas, pritaikyti saugos šalmus ir pan.);

3.2. paleisti automobilio (motociklo) variklį ir pradėti važiuoti;

3.3. atlikti nemažiau kaip du mokymo elementus vairavimo mokymo aikštelėje;

3.4. vairuoti vingiais (slalomas) ir riboto pločio juosta su 90° posūkiu į kairę ar dešinę, Važiuodamas į priekį ir atbulomis (B1, B kategorijoms);

3.5. saugiai ir ekonomiškai vairuoti realiomis eismo sąlygomis, mažinant degalų sunaudojimą ir išmetamų teršalų kiekį, atsižvelgiant į transporto priemonės variklio sūkių skaičių, laiku perjunginėti ranka pavaras transporto priemonei įsibėgėjant, lėtėjant, važiuojant į įkalnę ir nuokalnę; pagal vairavimo mokyklos nustatytą ir atsitiktinumo principu pasirinktą maršrutą nuo vairavimo mokymo aikštelės iki nurodytos (tikslinės) vietos arba nuo nurodytos (tikslinės) vietos iki vairavimo mokymo aikštelės turi būti sudaryta galimybė įvertinti, kaip mokinys vairavimo metu:

3.6. keičia eismo juostas, apsisuka kelyje, pasirenka saugų greitį ir atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės, važiuoja pro autobusų stoteles, per pėsčiųjų perėjas ir pan.;

3.7. artėja prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų, važiuoja per jas įvairiomis kryptimis, įskaitant įvažiavimą į lėtėjimo ir greitėjimo eismo juostas;

3.8. artėja prie nereguliuojamųjų ir reguliuojamųjų geležinkelio pervažų, įvertina matomumą, ar prie pervažos nėra artėjančių bėginių transporto priemonių bei atsižvelgia į meteorologines sąlygas, pasirinkdamas saugų važiavimo greitį, kad pervažoje atsiradus kliūčiai būtų galima laiku sustabdyti kelių transporto priemonę (jeigu pasirinktame maršrute yra pervaža);

3.9. įvertina meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio matomumą;

3.10. taisyklingai sustoja ir saugiai stovi nurodytoje (tikslinėje) vietoje.

4. Vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo mokykla pagal Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

5. Jei vairavimo mokykla nustato, kad vairavimo mokymo aikštelėje mokinys privalės atlikti daugiau kaip du mokymo elementus, papildomi mokymo elementai, kurie nenurodyti šio priedo 13.3 punkte, turi būti parinkti atsitiktinumo principu.

6. Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas vertinti mokinio, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo - su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu.

7. Mokinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas (nesvarbu, ar jis išlaikė įskaitą, ar jos neišlaikė) įrašomas į individualų mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo mokymo apskaitos lapą).

8. Vaizdo ir garso įrašai vairavimo mokykloje saugomi vienerius metus.

9. Prieš sudarant mokymo sutartį mokinys supažindinamas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis apie mokymo organizavimo tvarką.


Tvirtinu:

Direktorius Juozas Gelumbauskas

 bottom

© Auto-ABC.lt 2009 - 2015